‘Overheidsbeleid is te weinig effectief’

‘Overheidsbeleid is te weinig effectief’

De overheid moet meer doen om stedelijke regio’s bereikbaar te houden. Dat adviseert de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (RLi) in een rapport dat gisteren is uitgereikt aan minister Schultz van IenM.

Het beleid van de overheid moet zich integraal richten op het doel van bereikbaarheid: mensen de mogelijkheid bieden om binnen een acceptabele reistijd zo veel mogelijk activiteiten te ontplooien. Dat is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport Dichterbij en Sneller, kansen voor betere bereikbaarheid in stedelijke regio’s.

De RLi adviseert om wetten en regelgeving beter op elkaar af te stemmen. Overheden moeten gezamenlijk bereikbaarheidsprojecten financieren. Het belastingstelsel en de subsidiëring van verkeer en vervoer kunnen beter worden afgestemd op de vraag. En bij elk besluit moet er zowel zijn gekeken naar ruimtelijke- als mobiliteitsoplossingen.

Eenzijdig
Overheden zijn geneigd om vanuit hun eigen deelverantwoordelijkheid te redeneren, bijvoorbeeld als wegbeheerder van rijksinfrastructuur of provinciale infrastructuur, als concessieverlener van het hoofdrailnet of van het regionaal ov. Het beleid is volgens de raad te eenzijdig gericht op het optimaliseren van infrastructuur en (snelle) mobiliteit. Er wordt nog te weinig rekening gehouden met de nabijheid van voorzieningen en activiteiten.

Concessies
De RLi verwijst naar het Kennisplatform Verkeer en Vervoer dat in 2013 al constateerde dat de omgeving waarbinnen het ov opereert te dynamisch is om met langlopende concessies te werken. Vervoerbedrijven moeten kunnen inspelen op veranderende behoeften van reizigers, vervoerders en overheden. Aanbieders van mobiliteitsdiensten en autodeelsystemen vallen nog buiten de definitie van ov volgens de Wp2000. Daarom mogen zij niet meedingen naar concessies.

Het naar elkaar opschuiven van vervoerwijzen en het verdwijnen van grenzen tussen privaat en publiek vervoer zorgt voor nieuwe mogelijkheden en nieuwe partijen. Dat vereist aanpassing van de huidige concessiesystematiek, volgens de RLi.

Doelgroepenvervoer
Komende jaren moet de overheid de bereikbaarheid garanderen voor ruim 2 miljoen mensen met een beperking, zodat ze zelfstandiger aan de samenleving kunnen deelnemen. Dat is het gevolg van het VN-verdrag ‘Rechten voor mensen met een beperking’, dat sinds vorig jaar van kracht is in Nederland. Het doelgroepenvervoer dreigt daardoor een onhoudbaar systeem te worden, waarschuwt de RLi.

Eén reactie

  1. Leeuw
    27 januari 2017 om 12:10

    En dus wil MRDH (Den Haag-Rotterdam) dus in de daluren frequenties van Bus en Tram verlagen en in de avonduren Bussen helemaal schrappen ten faveure van “maatwerk” (belbusjes). Met als gevolg dat je mensen nog meer uit het OV en in de Auto jaagt en Den Haag straks nog onbereikbaarder wordt dan ze nu al zijn.

Lees ook