Dit zijn de acht MaaS-waardige eisen

CROW-KpVV en DOVA eind 2019 acht bestekeisen voor MaaSwaardige concessies. Die vanaf 1 januari 2022 gelden voor nieuwe én lopende concessies. Dit zijn de acht eisen.

Eis 1: “De Concessiehouder werkt mee aan de verkoop en betaling via Derden, zoals MaaSdienstverleners, van in ieder geval een door de Concessieverlener vastgesteld Referentieaanbod aan Tarieven en Reisproducten (dat het gehele portfolio mag beslaan), waarbij de Concessiehouder bij deze Derden ten hoogste de prijs in rekening brengt die Reizigers betalen wanneer zij het betreffende Reisproduct bij de Concessiehouder aanschaffen.”

Eis 2: “De Concessiehouder accepteert door Derden, zoals MaaS-dienstverleners, verkochte geldige Vervoerbewijzen op een landelijk vastgestelde daarvoor geschikte drager, binnen uiterlijk één jaar na vaststelling hiervan door het NOVB-overleg. De Concessiehouder biedt, waar nodig, met goedkeuring van de Concessieverlener een klantvriendelijke workaround oplossing aan totdat zijn OV-betaalapparatuur, waaronder Toegangspoorten en Kaartlezers, compatibel is gemaakt met deze landelijk geaccepteerde combinatie van Vervoerbewijs en drager.”

Eis 3: “De Concessiehouder biedt per ingang van de Concessie of uiterlijk per 1 januari 2022, tegen een aansluittarief van ten hoogste €2.000,- per jaar, een API-koppeling voor de verkoop en betaling van in ieder geval het Referentieaanbod aan Tarieven en Reisproducten door Derden, zoals MaaS-dienstverleners, tenzij de Concessieverlener in landelijk verband besluit tot een andere, uniforme wijze van gegevensuitwisseling.”

Eis 4: “De Concessiehouder conformeert zich in beginsel om niet aan afspraken die de Concessieverlener in landelijk verband maakt (op ten hoogste jaarlijkse basis) over de ontwikkeling van een publieke of publiek-private data-infrastructuur ten behoeve van de uitwisseling van gegevens tussen de Concessiehouder, andere concessiehouders, Mobiliteitsaanbieders en MaaS-dienstverleners.”

Eis 5: “De Concessiehouder publiceert op de eigen website, alsmede via overige door de Concessieverlener aangewezen kanalen, landelijk overeengekomen dan wel met instemming van de Concessieverlener, transparante voorwaarden voor het gebruik van de API door Derden.”

Eis 6: “Het is de Concessiehouder toegestaan om het gebruik door een Derde van de API en/of gegevens over de dienstverlening van de Concessiehouder (tijdelijk) te beëindigen op het moment dat de betreffende Derde bij herhaling: a. gegevens niet tijdig, volledig en/of transparant weergeeft; en/of 2 Versie 11-november-2019 b. gegevens over de planning en/of verkoop van diensten van de Concessiehouder niet (in een afgesproken format en zonder additionele kosten) aan de Concessiehouder en/of de Concessieverlener beschikbaar stelt; en/of c. klachten en verzoeken tot annulering van een reis of restitutie van reiskosten betreffende de dienstverlening van de Concessiehouder die bij de Derde zijn ingediend, niet of niet tijdig en/of volledig aan de Concessiehouder doorgeeft; en/of d. klachten en/of verzoeken tot restitutie van reiskosten betreffende zijn dienstverlening die bij de Concessiehouder zijn ingediend, niet op correcte wijze afhandelt; en/of e. niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in Eis 5; en/of f. niet langer voldoet aan een landelijk overeengekomen (MaaS-ready) keurmerk.

Eis 7: “De Concessiehouder handelt klachten van Reizigers die betrekking hebben op zijn dienstverlening af in overeenstemming met zijn Algemene Voorwaarden en het Programma van Eisen, zonder daarbij onderscheid te maken tussen klachten die bij hemzelf worden ingediend en klachten die via Derden, waaronder MaaS-dienstverleners, bij hem terecht komen.”

Eis 8: “Indien de Concessiehouder optreedt als MaaS-dienstverlener en in die hoedanigheid multimodale (keten)reizen aanbiedt aan Reizigers, verwijst hij Reizigers die klachten bij hem indienen over een onderdeel van een door hem gedistribueerde ketenreis dat niet onder zijn verantwoordelijkheid valt, in navolging van het Programma van Eisen op tijdige wijze door naar de Derde die verantwoordelijk is voor het betreffende onderdeel van de ketenreizen.”

Laat een reactie achter

Lees ook